Görevimizi yaparken kimseye ne müvekkile ne hâkime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden hatta isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar köle kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.
MOLIERAC
Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.
SOKRATES
Yargıç, hakkı uygular. Hukuku yaratan, canlandıran avukattır.
BACON
Adalet dünyadan kalkarsa, insan yaşamına değer verecek hiçbirşey kalmaz.
KANT

Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Meydana Gelen Ayıplarda Kiraya Verenin Sorumluluğu

Kiralanan gayrimenkule ayrılmaz bir şekilde bağlı olmayan klima ve şofben gibi ısıtma ve soğutma aletlerinde kiraya verenin sorumluluğuna gidilebilmesi için bu aletlerin mülkiyetinin kiraya verene ait olması ve bu durumun da kanıtlanabilir olması zaruridir. Bu bağlamda öncelikle bu tür aletlerin taraflar arasındaki kira sözleşmesinde açıkça demirbaş listesine yazılması  gerektiği kanaatindeyiz.

Borçlar Kanunumuz gereği Kiraya veren kiralananı sözleşme ile kararlaştırılan tarihte amaçlanan kullanıma uygun bir şekilde teslim etmekle yükümlü olduğu gibi sözleşme süresince de yani fesih anına kadar bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Dolayısıyla kiraya veren kiralanan mecuru ve  sözleşme ile teslim olunan demirbaşları sözleşme süresince kullanıma elverişli  bir şekilde kiracıya sunmakla mükelleftir. Elbette ki burada kiracının kendi kötü kullanımından doğan hasarlar işbu sorumluluk kapsamı dışındadır.

Kira sözleşmesi süresince kiralananda yahut demirbaşlarda meydana gelen bir hasarda kiracının yapması gereken ilk iş kiraya verene durumu bir ihtarname ile bildirerek ayıbın uygun bir sürede giderilmesini yahut kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını istemektir. Kiracı bu ayıp nedeni ile başkaca bir zarara da uğradı ise bunu da ayrıca bu ihtarnamede talep edebilir.

Kiraya veren ihtarnameye süresi içerisinde bir cevap vermez yahut menfi cevap verir ise kiracının bu kez  yapması gereken söz konusu durumu mecurun bağlı bulunduğu  Mahkemeden delil tespiti yolu ile tespit ettirmek ve kiraya veren nam ve hesabına tamiratı yaptırarak, bundan doğan alacağını kira bedelinden indirmek yahut bu alacağa istinaden ayrı bir yasal takibat yapmaktır.

Kiralananda oluşan ayıbın kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması yahut önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi halinde kiracı, sözleşmeyi fesih yoluna da gidebilir. Ancak bu durum niteliği gereği yalnızca önemli ayıp hallerinde başvurulabilecek bir yoldur. Örneğin mecurun kalorifer sisteminin tamamen bozulmuş olması ve tamir edilemiyor olması hali gibi. Somut olaylara ilişkin sözlü ve/veya yazılı müracaatlarınızda ayrıntılı açıklamalar büromuzca yapılabilecektir.

AV. GÖKÇE KANDEMİR