Görevimizi yaparken kimseye ne müvekkile ne hâkime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden hatta isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar köle kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.
MOLIERAC
Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.
SOKRATES
Yargıç, hakkı uygular. Hukuku yaratan, canlandıran avukattır.
BACON
Adalet dünyadan kalkarsa, insan yaşamına değer verecek hiçbirşey kalmaz.
KANT

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Sermaye Şirketlerinde Mecburi İnternet Sitesi Uygulamaları

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesi ile denetime tabi sermaye şirketleri için kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek yükümlülüğü getirildi.
Bakanlar Kurulu’nun 19.12.2012 tarihli, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı kararının(RG. 23.01.2013 / 28537) 3. maddesi uyarınca, bağımsız denetime tabi olacak şirketler aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda tespit olunmaktadır.

  • Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte,aktif toplamı 150.000.000,00TL.ve üstü olan ve/veyayıllık net satış hasılatı 2.000.000,00TL.ve üstü olan ve/veya çalışan sayısı 500 ve üstü olan,sayılan bu ölçütlerden en az ikisini sağlayan, artarda iki hesap döneminde herhangi ikisinin sınırlarını aşansermaye şirketleri bağımsız denetime tabi olacaklardır.
  • Karara ekli I numaralılistede yer alan şirketler, yukarıda belirtilen üç kıstas dikkate alınmadan doğrudan bağımsız denetime tabi kılınmışlardır. Bu listede yer alan şirket tiplerine örnek olarakSermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ve İstanbul Altın Borsası’nda üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen bir kısım anonim şirketler gösterilebilir.
  • Son olarak, karara ekli II numaralı bir liste bulunmaktadır. Bu listede yer alan şirket tipleri için yukarıda saydığımız üç ölçüt farklı bir şekilde belirlenmiştir. Örneğin yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden; aktif toplamı 50.000.000,00TL. ve üstü olan ve/veya yıllık net satış hasılatı 75.000.000,00TL. ve üstü olan ve/veya çalışan sayısı 175 ve üstü olan, sayılan bu kriterlerden en az ikisini sağlayanlar bağımsız denetime tabi kılınmıştır.   


Yukarıda sayılan ölçütlere göre bağımsız denetime tabi olduğu belirlenen, dolayısıyla yeni TTK uyarınca internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler, kanunen internet sitesinde yayınlamaları gereken içerikleri TTK’da farklı bir süre öngörülmediyse içeriğin dayandığı işlemin gerçekleştiği tarihten, bu işlem tescil veya ilana bağlandıysa tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde siteye koymalıdırlar. Aksi durum TTK madde 1524/2’ye göre ilgili kararların iptali sebebini oluşturur, kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Cezai hükümler saklı tutulmuştur.

Yukarıda kısaca izah etmeye çalıştığımız hususlar, denetime tabi şirketler için geçerli olup, TTK’nın 1524. maddesinin 6. fıkrasında, internet sitesi açma mecburiyetinin denetime tabi olmayan sermaye şirketleri hakkında geçerli olmadığı belirtilmiştir. Ancak, TTK’da yer alan bir diğer yenilik “kurulların elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi” olanağından faydalanmak isteyecek sermaye şirketlerine, denetime tabi olsun olmasın, TTK 1527. maddesinin 3. fıkrası ile elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması koşulu getirildiği görülmektedir.Sözlü ve/veya yazılı müracaatlarınızda konuya ilişkin daha detaylı bir bilgilendirme büromuzca yapılabilecektir.28.06.2013

AV. GÖZDE KANDEMİR